XLVIII. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO
15. – 16. jún 2023

Komplexný prístup k pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
SLOVENSKÁ
FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ
Online Konferencia

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

 

V týchto dňoch vychádza prvá komplexná knižná publikácia Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19, určená pre laickú i odbornú verejnosť. Venuje sa zložitej téme očkovania a pomáha sa v nej orientovať z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska. Renomovaný autorský kolektív je zostavený z odborníkov na danú tému – lekárov, právnikov a virológa. Pútavou formou je podaná história očkovania a prostredníctvom príkladov zo sveta sú uvádzané aj princípy a význam očkovania pre ľudské zdravie. Publikácia mapuje vývoj vakcín počas pandémie COVID-19, venuje sa právnym aspektom dobrovoľného či povinného očkovania na pozadí judikatúry vybraných vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Taktiež ponúka komparáciu na medzinárodnej úrovni, ako aj optimalizáciu modelu očkovania v interdisciplinárnych právnych súvislostiach (ústavné právo, trestné právo, správne právo, pracovné právo). Na záver odporúča riešenia v oblasti existujúcej alebo novej právnej úpravy.

Lor

„Očkovanie patrí k najväčším výdobytkom starostlivosti o zdravie verejnosti, zachránilo a zachraňuje množstvo životov. Napriek tomu je stále mnohými ľuďmi spochybňované. Informácií o očkovaní preto nie je nikdy dosť a táto kniha k informovanosti o očkovaní výrazne prispieva. Táto kniha je aktuálna, nakoľko je takmer nadčasová. Nevenuje sa len očkovaniu voči Covid-19, ale očkovaniu všeobecne“- uvádza profesorka Bražinová, epidemiologička a jedna z členiek autorského kolektívu. 

„Nadchla ma príležitosť spojiť sily s ďalšími odborníkmi, ktorí sa venujú očkovaniu z úplne iného pohľadu ako ja. Práve spojenie prírodovedného a medicínskeho pohľadu s právnymi a etickými aspektmi očkovania považujem sa veľmi vzájomne obohacujúce a malo by byť tou najsilnejšou stránkou tejto knihy“- spomína doktor Klempa, virológ, spoluautor knihy. Dodáva tiež, že „(…) je stále aktuálna, pretože ani zďaleka nie je venovaná len očkovaniu proti COVID-19. Obsahuje široké spektrum informácií užitočných nielen v čase pandémie. Okrem toho nepochybujem, že technológie vyvinuté počas pandémie COVID-19 budú masívne využívané aj naďalej, aj v prípadných ďalších pandémiách.“-spresňuje ďalej.

Spolupráca autorského tímu trvala dlhšie obdobie, predsa ide o 7-členov z rôznych odborov. Ako spomína docentka Erdősová, jedna zo spoluautorov právnickej časti; „boli sme výborne zohratý tím, ale hlavne sme mali spoločnú motiváciu priniesť čitateľom čo najkomplexnejší pohľad na očkovanie a prispieť tak k nedostatočnej osvete o dôležitej téme. Vnímali sme navyše množstvo konšpirácií, popierania vedeckých faktov a šírenia hoaxov, ktoré bránili úspešnejšiemu boju s pandémiou. Dnes už máme k dispozícii viacero rozhodnutí súdov a legislatívnych nástrojov, či odškodňovacích schém, ktoré účinne zavádzajú opatrenia, ako vírusom predchádzať a vytvárať systém väčšej právnej istoty. Snažili sme sa tam zahrnúť všetko podstatné.“

Publikácia smeruje k lekárom, farmaceutom, právnikom, študentom ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, medikom i študentom práva či farmácie, ale aj širokej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku. Ako poznamenáva doktor Klempa: „(…) je určená všetkým, ktorí chcú získať o očkovaní čo najviac komplexných informácii. Veľkým prínosom bude, ak si ľudia s právnickým vzdelaním prečítajú aj časti o histórii vakcín či vývoji vakcín počas pandémie COVID-19 a naopak, ak si ľudia s lekárskym či prírodovedným pozadím prečítajú aj právne či etické aspekty témy“. 

Informácia o knihe a autoroch stručne

BRAŽINOVÁ, A. – KLEMPA, B. – GARAYOVÁ, L.– ERDŐSOVÁ, A. – ĎURICA, S. –– KOVÁČ, P. –STRIPAJ, F. 2022. Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 Právne, etické a medicínske aspekty. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

Alexandra Bražinová je epidemiologička, profesorka a prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí tiež na Odbore epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Je členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Global Burden of Disease, ktorá celosvetovo mapuje záťaž populácie ochoreniami, ako aj Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Alexandra Bražinová sa od marca 2020 aktívne venuje zvládaniu epidémie Covid-19 na Slovensku, pôsobí vo fakultnom a univerzitnom krízovom štábe. Podieľa sa na poskytovaní odborných informácií verejnosti.

Boris Klempa virológ, pôsobiaci ako vedúci vedecký pracovník na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Je tiež predsedom Vedeckej rady BMC SAV a členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Je medzinárodne rešpektovaným odborníkom v oblasti ekológie a molekulárnej epidemiológie zoonotických vírusov, prenosných na človeka najmä z hlodavcov a iných drobných cicavcov, ako aj z kliešťov. Počas pandémie Covid-19 sa so svojím tímom z BMC SAV rôznymi spôsobmi aktívne zapojil do boja s pandémiou, od rutinného testovania, cez vývoj RT-PCR testov, validáciu nových foriem odberov, až po genetickú charakterizáciu nových variantov vírusu. Okrem toho sa aktívne zapojil aj do zlepšovania informovanosti verejnosti a do vakcinačnej kampane.

Lilla Garayová je právničkou a úspešnou absolventkou doktorandského štúdia v odbore trestné právo. Doktorskú dizertačnú prácu obhájila v anglickom jazyku v roku 2017 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy s názvom: „Mučenie ako prostriedok na predchádzanie terorizmu“. So štúdiom práva paralelne vyštudovala aj japonský jazyk a medzikultúrnu komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovne pôsobí na Ústave medzinárodného a európskeho práva Paneurópskej vysokej školy a zároveň ako medzinárodná právnička. Ovláda 9 cudzích jazykov, v ktorých aj pravidelne publikuje a prednáša. Vo svojej odbornej a publikačnej praxi sa zameriava na medzinárodné právo a ochranu ľudských práv. Je členkou Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Slovenskej asociácie európskeho práva a Stredoeurópskej spoločnosti správnej vedy. Je členkou redakčných rád viacerých národných a medzinárodných vedeckých časopisov, okrem iného Central European Journal of Comparative Law; Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences a Paneurópske právnické listy. V súčasnosti je jednou z kľúčových odborníčok Siete stredoeurópskych profesorov pod koordináciou Inštitútu porovnávacieho práva Ferenca Mádla, Od októbra 2020 pôsobí ako Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Andrea Erdősová je právničkou a členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a členkou Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od roku 2020 pôsobí ako členka Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodného a európskeho práva, porovnávacej právovedy, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho práva a bioetiky, v ktorých je aj autorkou viacerých publikácií.

Stanislav Ďurica je právnik, ktorý sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva najmä v oblasti pracovného práva, práva obchodných spoločností, sporovej agendy (súdnej agendy ako aj arbitráží) a v oblasti práva duševného vlastníctva. Spolupracuje s medzinárodnou advokátskou kanceláriou Dentons Europe CS LLP. Stanislav Ďurica poskytuje poradenstvo slovenským a zahraničným medzinárodným spoločnostiam ohľadom všetkých oblastí individuálneho pracovného práva, predovšetkým procesu výberu zamestnancov, personálnej reorganizácie, personálnych aspektov transakcií, prevodov zamestnancov, opatrení týkajúcich sa zmeny pozície, ako aj ukončovania pracovného pomeru a riešenia súvisiacich sporov (hlavne v prípade top manažmentu).

Peter Kováč je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003). V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. V roku 2012 habilitoval z Trestného práva. Peter Kováč je Of Counsel v bratislavskej kancelárii Kinstellar. Zameriava sa na sektory biologických vied a zdravotnej starostlivosti, riešenie sporov, dodržiavanie predpisov, riziká a citlivé vyšetrovania a TMT.

Od roku 2003 pôsobí pedagogicky na katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity ako odborný asistent. Od roku 2008 je partnerom znaleckej organizácie forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o. Je autorom niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti forenznej medicíny a práva.

Filip Stripaj je právnik, absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (magister) a právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (bakalár).

Pôsobí ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii Squire Patton Boggs, v rámci ktorej sa podieľal na viacerých transakciách, a to vrátane negociácie, prípravy a kontroly zmlúv v súvislosti s fúziami a akvizíciami. Vo svojej praxi tiež poskytuje právne poradenstvo ohľadom korporátnych otázok obchodných spoločností, poskytuje kontinuálne poradenstvo jednej z popredných globálnych farmaceutických spoločností. Predtým, ako sa stal súčasťou medzinárodnej advokátskej kancelárie, bol súčasťou jednej z vedúcich spoločností v oblasti IT inovácií.