Statut a poslanie

Home Onas Statut a poslanie
Slovenská farmaceutická spoločnosť je mimovládna, politicky nezávislá, nezisková vedecká a odborná spoločnosť, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji farmaceutických vedných odborov a zdravotníctva na území Slovenskej republiky. Iniciatíva vzniku tejto vedeckej a odbornej organizácie sa zrodila dňa 16. mája 1953 na postgraduálnom školení magistrov farmácie Bratislavského kraja, ktoré malo v programe cyklus prednášok vysvetľujúcich ČsL II. a Doplnok I., účastníci vyslovili požiadavku vytvoriť ustanovujúci výbor, ktorý mal založiť Slovenskú pobočku Farmaceutickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyňe v Bratislave. Avšak školenia sa zúčastnil veľký počet učiteľov rok predtým založenej Farmaceutickej fakulty Slovenskej univerzity i značný počet lekárnikov, tak návrh na zakladateľa padol na vtedajšieho prodekana Farmaceutickej fakulty Ladislava Zathureckého. Tento sa iniciatívne ujal úlohy a po prípravných prácach pobočka (predchodkyňa Slovenskej farmaceutickej spoločnosti) vznikla 27. novembra 1953. Prvým predsedom sa stal Ladislav Zathurecký a vedeckou sekretárkou Zora Gruntová, členmi výboru: Vojtech Parrák, Karel Řihovský, Jozef Csere, Jaroslav Majer, Ľudovít Krasnec, Eugen Benko, Miloš Sáva Lukasiewicz a Valér Gallas. V tomto zložení pracovala pobočka do roku 1969. Na stretnutí 18. marca 1969 sa z tejto pobočky kreovala Slovenská farmaceutická spoločnosť ako súčasť Československej farmaceutickej spoločnosti, ktorej výbor koordinoval činnosť Českej a Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. S Českou farmaceutickou spoločnosťou vydáva vedecké periodikum Česká a slovenská farmacie, ktorého príspevky sú registrované v domácich i zahraničných bibliografických, citačných a abstraktových databázach. Periodikum je indexované v Zozname recenzovaných periodík Rady vlády pre výskum a vývoj v Českej republike. Poslaním Slovenskej farmaceutickej spoločnosti je prenášať do vedomia širokých farmaceutických vrstiev najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií. Slovenská farmaceutická spoločnosť predkladá a presadzuje návrhy a stanoviská, ktoré sa týkajú odbornosti v jednotlivých vedných farmaceutických odboroch.

Podrobné informácie o stanovách a základných vnútorných predpisoch sú publikované tu
Stanovy a základné vnútorné predpisy SLS.